Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató

Köszöntjük az Eötvös Loránd-emlékév (továbbiakban Emlékév) szervezését felvállaló EÖTVÖS100 Koordinációs Testület által létrehozott (a továbbiakban: EÖTVÖS100) internetes oldalán. E tájékoztató az Eötvös Loránd-emlékév (2019) koordinációs testületén keresztül megvalósuló tevékenységek legfontosabb adatvédelmi tudnivalóit tartalmazza.
 

1. Bevezető

 

1.1. Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 

1.2. Jogszabályi háttér


Az adatkezelésekre elsősorban az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1.3. Adatkezelő és az adatkezelési elvek


neve: EÖTVÖS100 koordinációs testület (az MTA CSFK GGI címén)
székhelye: 9400 Sopron, Csatkai utca 6-8.
telefonszám: 36 30 8299433
honlap: www.eotvos100.hu
email: info@eotvos100.hu

Az EÖTVÖS100 program az Eötvös Loránd-emlékévben részben a résztvevő partnereken keresztül, részben a koordinációs testület által valósul meg. Ez a tájékoztató a koordinációs testület adatkezelési tevékenységére vonatkozik. A partner szervezetek saját hírleveleikre, honlapjukra és szervezéseire vonatkozólag saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek.

Az EÖTVÖS100 fenntartja magának a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosításának jogát. A módosításáról a https://www.eotvos100.hu honlapon való közzététellel tájékoztatja az érintetteket.

Az EÖTVÖS100 tevékenységei során az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, vagy a szerződések teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli a személyes adatokat. Az általánostól eltérő, egyedi, jelen tájékoztatóban külön nem jelzett adatkezelési jogalapokról az EÖTVÖS100 az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Az EÖTVÖS100 a személyes adatokat a hozzájárulással kezelt adatok esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Az általánostól eltérő, egyedi, jelen tájékoztatóban külön nem jelzett adatkezelési időtartamról az EÖTVÖS100 az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Az EÖTVÖS100 a személyes adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult. (A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabályi felhatalmazás alapján állami szervezet tájékoztatás adását, továbbá adatok, iratok rendelkezésre bocsátását kérheti az EÖTVÖS100-tól.)

A személyes adatok védelme érdekében az EÖTVÖS100 megtesz minden elvárható, a kor informatikai és jogi elvárásainak megfelelő adatbiztonsági intézkedést és azokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az EÖTVÖS100 számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei: MTA CSFK és MTA SZTAKI.
 

2. Egyedi adatvédelmi tájékoztatások

 

2.1. Honlap használata


Az EÖTVÖS100 internetes honlapját a GDPR rendeletnek, valamint az Info tv. rendelkezéseinek figyelembevételével lett kialakítva.

A honlap látogatása közben személyes adatok is átadásra kerülnek. Személyes adatok két módon kerülhetnek az EÖTVÖS100 kezelésébe:
 1. Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a számítógépes rendszerben.
 2. Az érintett is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni az EÖTVÖS100-zal vagy elektronikus levelet küld.
Az EÖTVÖS100 a honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körével kapcsolatos hírekről és eseményekről is. Ezzel összefüggésben kezeli az érintett személyek személyes adatait (általában név, email cím, esetleg munkahely). A személyes adatok kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, valamint a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik.

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adatokhoz az EÖTVÖS100 tagjai - feladatuk ellátásához, illetve az érintett által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben - férnek hozzá, az adatokat nem továbbítják.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, illetve webanalitikai mérések lehetőségének biztosítása, a látogatók tájékoztatása.

Adatok kezelésének időtartama: Az EÖTVÖS100 a honlap használatával összefüggő adatokat az Emlékév befejezését követően meghatározott időpontban törli.

Az EÖTVÖS100 honlapján cookie-t (sütiket) használ a legjobb működés érdekében. A cookie szöveges adatfájl az internetező számítógépén, amely az EÖTVÖS100 szervere, valamint az internetes böngésző közti kommunikációban vesz részt és olyan információt tartalmaz, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-t. Az érintettnek lehetősége van megváltoztatni a böngésző beállításait úgy, hogy csak bizonyos cookie-t fogadjon el vagy, hogy egyáltalán ne fogadjon el cookie-t. Az EÖTVÖS100 a cookie használata előtt hozzájáruló nyilatkozatot kér. A sütik kikapcsolása az EÖTVÖS100 honlapjának használatát nem akadályozzák meg, de elképzelhető, hogy emiatt nem tudja a weboldalunk minden funkcióját használni.
 

2.2. Hírlevelek küldése


A hírlevélre a név, email cím, munkahely megadásával lehet feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatkezelés jogalapja a regisztráció során adott hozzájárulás. A feliratkozás feltétele az EÖTVÖS100 adatkezelési tájékoztatójának megismerése.

Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozott személyek tájékoztatása az EÖTVÖS100-t közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról, valamint az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor, korlátozás nélkül visszavonható. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás, illetve annak visszavonása az gdpr@eotvos100.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

Az EÖTVÖS100 a részére a regisztrációhoz, hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adatokat – ide értve az email címet is – nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó felel.
 

2.3. Rendezvényszervezés


Az EÖVÖS100 rendezvényekre önként feliratkozók nevét és e-mail címét az XXX tárolja. Az adatkezelés célja a feliratkozott személyek, valamint a sajtó tájékoztatása az aktualitásokról, valamint a kapcsolattartás lehetőségének biztosítása. A személyes adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása az gdpr@eotvos100.hu címre történő e-mail küldésével történhet.
 

2.4. Szerződések, megrendelések


A EÖTVÖS100 program megvalósításához szerződést honlapon megnevezett partner szervezetek kötnek. Ilyen esetekben az adatkezelés jogalapja a szerződés megkötése vagy teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). Az adatkezelés során a partner szervezetek saját – az általános jogszabályokon alapuló - adatvédelmi szabályzatuk alapján járnak el.
 

3. Személyi adatokkal kapcsolatosan érintettek jogai

 

Tájékoztatáshoz való jog


Az EÖTVÖS100 - az előzetes tájékoztatáshoz való jogra tekintettel - jelen általános tájékoztatóban ad meg minden olyan információt, amely az adatkezelésével összefüggő főbb eljárásait jellemzi és meghatározza, valamint a jogok gyakorlása, érdekek érvényesítése során meghatározó lehet.

Az EÖTVÖS100 az érintett kérelmére külön tájékoztatást ad a rá vonatkozó személyes adatainak kezelésről.

A tájékoztatás alapesetben ingyenes. Az EÖTVÖS100 az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy az igazoltan felmerült költségeinek megtérítését kérheti:
 1. a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó hozzáféréssel, helyesbítéssel, korlátozással vagy törléssel kapcsolatos megismételt kérésekor, ha a kérés teljesítése jogszerűen mellőzhető,
 2. az ugyanarra az adatkörre vonatkozó egy példánynál nagyobb számú másolatokért.

A tájékoztatás fentieken túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható vagy tagadható meg.

A tájékoztatást az EÖTVÖS100 a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül, a kérelem benyújtásának módjától függően írásban vagy elektronikus úton adja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az EÖTVÖS100 annak részletes indokát a jogszabályhely megjelölésével közli.
 

Az érintett hozzáférési joga


Az érintett jogosult visszajelzést kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Folyamatban lévő adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy korlátozásának kezdeményezése és az ilyen személyes adatok kezelése elleni tiltakozási jog;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az EÖTVÖS100 az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az EÖTVÖS100 az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 

Helyesbítéshez való jog


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az EÖTVÖS100 indokolatlan késedelem nélkül pontosítsa, helyesbítse a rá vonatkozó személyes adatokat vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítse.

Mentesül az EÖTVÖS100 a helyesbítési kötelezettsége alól, amennyiben a pontos, helytálló vagy hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azt az érintett sem közli, továbbá, ha az adatok valódisága kétséget kizáró módon nem állapítható meg.
 

Törléshez való jog


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az EÖTVÖS100 indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése esetén;
 5. a személyes adatokat az EÖTVÖS100-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbi okok miatt szükséges:
 • g. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 • h. az EÖTVÖS100-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdek vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 • i. a népegészségügy területét érintő közérdek;
 • j. a közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási cél vagy statisztikai cél, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • k. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az érintett kérésére az EÖTVÖS100 korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az EÖTVÖS100 ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az EÖTVÖS100 jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
Amennyiben az adatkezelés korlátozására kerül sor, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak:
 1. az érintett hozzájárulásával,
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 3. más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 4. az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az EÖTVÖS100 az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 

Adathordozáshoz való jog


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az EÖTVÖS100 rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 

Tiltakozás joga


Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve az EÖTVÖS100 vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatai kezelése ellen. Tiltakozás esetén az EÖTVÖS100 a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az érintett jogosult arra, hogy írásban az adatkezelés korlátozására kérje az adatkezelőt, pl. ha úgy véli, hogy adatait az adatkezelő pontatlanul vagy jogellenesen kezelte, de az adatok törlésének jogszabályi feltétele nem áll fenn.
 

4. Eljárási szabályok


Az 3. pontban megjelölt jogok gyakorlását az érintett az EÖTVÖS100 részére, postai címre vagy elektronikus címre küldött kérelemben kezdeményezheti.

Az EÖTVÖS100 minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az EÖTVÖS100 tájékoztatást ad ezen címzettekről.

Az egyes adatkezelések során az EÖTVÖS100 érintett jogainak gyakorlását úgy biztosítja, hogy az mások jogait, személyes adatainak védelmét ne sértse.
 

Jogorvoslati lehetőségek


Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával közvetlenül fordulhat az EÖTVÖS100 adatvédelmi kapcsolattartójához. Neve: Dr. Prácser Ernő, címe: 9400 Sopron, Csatkai utca 6-8. (MTA CSFK GGI), email: gdpr@eotvos100.hu

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, ahol polgári peres eljárást indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti vagy adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérheti. A Hatóság eljárásának feltételei és az elérhetősége az www.naih.hu címen található.

Budapest, 2019. március 12.
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat. Adatvédelmi nyilatkozat